Ultrazvukový "učiteľ mačky" tzv. plašenie mačiek uč-058

€46.39 s DPH
€38.66 bez DPH

S pomocou mačacieho učiteľov sa vám za krátku dobu a šetrným spôsobom podarí, že sa váš domáci miláčik bude vyhýbať určitým miestam vo vašom byte aj vo vonku. Svetlo LED začne blikať v okamihu, keď "učiteľ mačky" zaregistruje pohyb. Ako náhle sa mačka pohne. tak sa začne v 4 - sekundových intervaloch vysielať ultrazvukový signál, ktorý človek nepočuje, ale mačkám je veľmi nepríjemný.

Mačka sa tak naučí tejto oblasti vyhýbať. Ušetríte tak pred svojou mačkou poťahy, nábytok i celú miestnosť, na záhrade potom kvetinové alebo zeleninové záhony. Mačací učiteľ aj vášho miláčika ochráni pred nebezpečnými miestami, ako sú vysoké balkóny alebo jedovaté rastliny. Prístroj je možné upevniť na stenu. Preto sa mačka bude tejto oblasti čoskoro vyhýbať. Potom môžete "učiteľa" umiestniť inde.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Prevádzkové napätie: 1 x 9 V batéria (nie je súčasťou dodávky);

Sieťový 230V adaptér: 12 V = 300 mA stab. ( nie je súčasťou dodávky, možnosť doobjednať v cene*20,-€ - kod: 731)

Príkon v režime: Standby 60 mA;

Ultrazvuk: 108 dB;

Dosah: cca 1,8 m pri umiestení na podlahe, cca 4,5 m na sklonenej ploche alebo z vyvýšeného miesta;

Uhol dosahu snímača: 180 °;

Možnosť montáže: na stenu;

Rozmery: 64 x 78 x 155mm.

ÚČEL POUŽITIA:

Toto zariadenie chráni objekty pred poškodením mačkami a chráni zvieratá samotné pred možným zranením. Mačky sú týmto zariadením držané ďalej od záclon, jednotlivých kusov nábytku a od miestností. Mačky môžu byť varované a odháňané napríklad od jedovatých rastlín alebo nebezpečných strojov. Počas trvalého chodu zariadenie emituje každých päť sekúnd ultrazvukové vlny, počuteľné mačkami. Pri voľbe režimu tréningovej funkcie sú ultrazvukové vlny emitované len v prípade že senzor zaregistruje pohyb. Každý ďalší pohyb spôsobí, že vždy zaznie ultrazvukový signál na 5 sekúnd. Mačky sú tak jemne vedené k tomu, aby sa určitým objektom alebo plochám vyhýbali. Akékoľvek iné použitie než je uvedené vyššie, produkt poškodzuje. Navyše tu existuje riziko úrazu elektrickým prúdom, skratom, atď. Žiaden diel tohto zariadenia nesmie byť zmenený ani upravený a puzdro nesmie byť otvárané. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

OBSAH BALÍKA:

Učiteľ mačiek.

Návod na používanie.

Bezpečnostné inštrukcie

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledné škody alebo zranenia osôb v prípadoch, že výrobok bol používaný nesprávne alebo ak bol nesprávnou obsluhou alebo nedodržiavaním týchto

bezpečnostných predpisov poškodený. Taktiež tým zanikne záruka!

Výkričník v trojuholníku upozorňuje na dôležité informácie, uvedené v návode na používanie. Pred prácou s týmto zariadením si dôkladne tento návod preštudujte.

Neoprávnené úpravy a/alebo zmeny sú neprípustné z bezpečnostných aj schvaľovacích dôvodov (CE).

Zariadenie nesmie byť vystavené silnému mechanickému namáhaniu. Musí sa s ním zaobchádzať opatrne, pretože sa môže nárazom alebo pádom poškodiť.

Zariadenie nesmie byť vystavované pôsobeniu extrémnych teplôt, priameho slnečného žiarenia, silných vibrácií alebo vlhkosti.

Tento výrobok nie je hračka a musí byť uložený mimo dosahu detí!

Obalový materiál nenechávajte voľne sa povaľovať bez dozoru. Plastové fólie a vrecká, polystyrénové diely, atď. môžu byť pre deti nebezpečnými hračkami.

Servis, nastavovanie alebo opravy môže vykonávať len odborník alebo pracovník odbornej dielne.

Ak v tomto návode na používanie nájdete nejaké nejasnosti, skontaktujte sa s našim technickým poradenským oddelením alebo v príslušnými odborníkmi.

Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, batérie vyberte, čím predídete ich možnému vytečeniu. Tečúce alebo poškodené batérie môžu spôsobiť pri kontakte s pokožkou popálenie kyselinou. Preto pri manipulácii

s takýmito batériami používajte ochranné rukavice. Batérie držte mimo dosahu detí. Nenechávajte batérie voľne položené. Hrozí riziko ich prehltnutia deťmi alebo domácimi zvieratami. Batérie meňte všetky naraz. Miešanie starých a nových batérií môže viesť ku ich vytečeniu a tým aj k poškodeniu zariadenia. Batérie nerozoberajte, neskratujte ani nehádžte do ohňa. Nikdy nenabíjajte jednorazové batérie. Existuje tu riziko explózie.

Otvorte kryt priestoru batérií na spodku zariadenia.

Inštalujte nové batérie, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity (typ batérií nájdete v technických špecifikáciách).

Batérie zaistite.

Uzavrite kryt batériového priestoru.

Ak kontrolka LED batérií bliká, batéria je príliš slabá. Vymeňte staré batérie za nové.

Zariadenie môže byť tiež napájané zo siete. Pripojte sieťový adaptér do konektoru na spodku zariadenia (stredný kontakt je kladný "+"). (Sieťový adaptér len na objednávku).

Ako externý zdroj používajte len adaptér so vstupným napätím 230 V striedavých 50 Hz +/- 10% a výstupným napätím 12 V = 300 mA.

Taktiež v našej ponuke máme aj menič napätia z 13V ( autobatéria ) na požadované napätie v cene 25,-€. Tým zabezpečíte že zariadenie môžete napájať buď z automobilu, alebo z 13V auto batérie a tým zabezpečíte že zariadenie bude pracovať na externú batériu aj celé mesiace.   

Ak je zariadenie napájané adaptérom zo siete, batériové napájanie je vypnuté a zobrazovanie úrovne nabitia batérií je neaktívne.

UMIESTNENIE: Postavte zariadenie na miesto, kde nechcete aby vám mačky chodili. Zariadenie musí byť položené tak aby bolo chránené alebo zavesené na stene.

Pri umiestňovaní zariadenia je dôležité venovať pozornosť jeho správnemu umiestneniu, aby senzor reagoval v pravý čas. Ak bude namontovaný vo výške cca 1,6 m, dosah bude 5 - 6 metrov.

Ak senzor pohybu reaguje príliš často, mačky sa nebudú dobre cítiť. Najlepšia vzdialenosť pre spoľahlivú detekciu pohybu je 1,5 m až 3 m.

Tieto rozsahy nájdete v nákresoch ďalej.

Odskúšajte si reakciu zariadenia rukou. Ak senzor zachytí pohyb, začne blikať LED kontrolka "TRAIN".

Zariadenie nesmie byť umiestnené vonku bez ochrany.

Má ochrannú triedu IP43 čo znamená, že zariadenie nesmie byť vystavené dažďu a striekajúcej vode.

OBSLUHA ZARIADENIA:

Zariadenie zapnite vypínačom ON/OFF, umiestneným na spodku zariadenia.

Raz stlačte tlačidlo "Start". Zariadenie potrebuje cca 40 sekúnd na zahriatie sa. LED kontrolka "TRAIN" počas tejto doby bliká a počas posledných 10 sekúnd zahrievania sa jej blikanie zrýchli.

Dvakrát stlačte tlačidlo "Start". Zasvieti sa LED kontrolka odpudzovania.

Trikrát stlačte tlačidlo "Start". Všetky funkcie budú v pohotovostnom režime.

Vypnite zariadenie

Prepínanie medzi funkciami: rozsvietenie sa príslušnej LED kontrolky signalizuje zvolený režim.

Vypnite zariadenie pomocou vypínača ON/OFF.

FUNKCIE:

Repel - Odpudzovanie. Pomocou tejto funkcie môžeme udržiavať mačky v príslušnej vzdialenosti od miesta. Pri aktivácii tohto režimu svieti LED kontrolka "Repel". Pritom sa produkuje neustále opakovaný ultrazvukový signál.

Train – Trénovanie. Pomocou tejto funkcie môžete učiť mačku, aby sa vyhýbala určitým miestam (kusom nábytku, rastlinám). Pri aktivácii bliká LED "Repel". Keď senzor zachytí pohyb, ozve sa kontinuálne opakovaný ultrazvukový signál.

Počas emitovania ultrazvukového signálu svieti výstupná (Output) LED kontrolka.

ÚDRŽBA:

Zariadenie utierajte mäkkou čistou handrou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení:

V záujme ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, ochrany ľudského zdravia a racionálneho využívanie prírodných zdrojov, používateľ musí vrátiť v súlade s predpismi nepoužiteľný výrobok do príslušného na to určeného zariadenia. Prečiarknutý kolieskový kontajner znamená, že výrobok musí byť likvidovaný samostatne a nie ako komunálny odpad.

Kód tovaru: -058-ucitel_ macky


Pridať do košíka:

  • Kód: 058
  • Prepravná váha: 1kg
  • 91 Balení na skladeTento produkt bol pridaný dňa Sobota 24. júl 2010.